اهداف و برنامه ها

اهداف آموزشي دبيرستان فرزانگان 1 تهران (دوره اول) 

 • ايجاد زمينه لازم براي خودشناسي و خداشناسي و تقويت روحيه حقيقت جويي.
 • تقويت ايمان و اعتقاد به مباني اسلام و بست بينش الهي بر اساس قرآن كريم و سنت پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع).
 • پرورش روحيه اعتماد به نفس و استقلال شخصيت.
 • پرورش روحيه نظم و انضباط.
 • تقويت روحيه تحقيق، تعقل و تفكر، بررسي و تعمق، نقد و ابتكار.
 • شناخت، پرورش و هدايت استعدادهاي افراد.
 • توسعه علوم و فنون و مهارت­هاي مورد نياز فردي و اجتماعي.
 • پرورش روحيه مشاركت و همكاري در فعاليت­هاي گروهي.
 • شناخت، پرورش و هدايت ذوق و استعدادهاي مختلف هنري و زيبايي شناسي.
 • پرورش روحيه احترام به قانون و التزام به رعايت آن.
 • پرورش روحيه مسئوليت پذيري و مشاركت در فعاليت­هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي.
 • تامين سلامت جسمي و بهداشت رواني با فراهم ساختن شرايط مناسب.
 • پرورش روحيه انفاق و دستگيري از محرومان.